Prawa i obowiązki członków PTTK

Uchwała 164/XIV/2001 Zarządu Głównego PTTK z 23 czerwca 2001 r.

w sprawie wprowadzenia "Karty praw i obowiązków członka PTTK"

Na postawie art. 15 i art. 12 ust. 2., w celu realizacji art. 7 ust. 1 oraz art. 8 w oparciu o art. 13, 14 i 19 uchwala się, co następuje:

 1. Wprowadza się "Kartę praw i obowiązków członka PTTK" stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
 2. Uchyla się Uchwałę Zarządu Głównego PTTK 34/X1I/91 z 5 października 1991 r. oraz 85/XIII/95 z 9 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia "Karty praw i obowiązków członka PTTK"
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

KARTA PRAW O OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest organizacją skupiającą turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętności poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. Członek PTTK, który zapoznał się ze Statutem PTTK, podpisał deklarację członkowską, został przyjęty do PTTK zgodnie z art. 12 ust. 3 i posiada legitymację członkowską z opłaconymi składkami na rok bieżący ma prawa określone w art. 13 i 19 Statutu PTTK oraz obowiązki określone w art. 14, a na podstawie art. 15 Statutu PTTK ujęte niniejszą kartą:

 1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
 • nosić odznakę PTTK,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
 • korzystać z pomocy POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO występującego w roli rzecznika interesów turysty,
 • korzystać z obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK,
 • korzystać z obiektów i urządzeń oddziałów PTTK na zasadach określonych przez właściwy dla danego obiektu i urządzenia zarząd oddziału PTTK,
 • pierwszeństwa przy korzystaniu ze SCHRONISK PTTK,
 • uzyskiwania rabatów handlowych przewidzianych dla członków i członków kadry POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W SCHRONISKACH PTTK,
 • uzyskiwania innych rabatów handlowych w innych obiektach na zasadach określonych umową pomiędzy ZG PTTK i gestorem obiektu lub inną organizację krajową albo zagraniczną,
 • uczestniczenia w szkoleniach turystyczno-krajoznawczych PTTK i uzyskiwania stosownych uprawnień kadry Towarzystwa,
 • oczekiwania koleżeńskiej pomocy innych członków PTTK na trasach turystycznych.
 1. Członek zwyczajny PTTK mający pełną zdolność do czynności prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK.
 2. Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku od 16 do 18 lat) mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie poszczególnych wybieranych władz PTTK większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku poniżej 16 lat) nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK. Małoletni członek zwyczajny PTTK zrzeszony w szkolnym kole krajoznawczo-turystycznym ma prawo wybierać i być wybieranym do władz tego koła.
 4. Za działalność w POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM członek zwyczajny PTTK może zostać odznaczony:
 • odznaką ORLEGO LOTU nadawaną młodzieży do lat 21 za czynny i twórczy udział w działalności turystyczno-krajoznawczej,
 • odznaką 25 LAT w PTTK nadawaną za 25-letni staż członkowski,
 • odznaką 50 LAT w PTTK nadawaną za 50-letni staż członkowski,
 • DYPLOMEM PTTK. za aktywną działalność,
 • odznaką ZASLUŻONY w PRACY PTTK WŚRÓD MŁODZIEŻY nadawaną za aktywną działalność wśród młodzieży - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,
 • odznaką HONOROWĄ PTTK nadawaną za szczególnie aktywną działalność - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,
 • ponadto w uznaniu wybitnych zasług na rzecz Towarzystwa Walny Zjazd PTTK może członkowi zwyczajnemu nadać GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO.
 1. Członek zwyczajny PTTK jest zobowiązany:
 • reprezentować godnie imię turysty polskiego,
 • współdziałać w ochronie walorów naturalnych i kulturowych kraju,
 • udzielać koleżeńskiej pomocy innym turystom na trasach turystycznych,
 • przestrzegać postanowień Statutu PTTK, regulaminów i uchwał władz PTTK,
 • szanować i chronić majątek PTTK oraz być jego współgospodarzem,
 • ochraniać i propagować ochronę znakowanych szlaków turystycznych,
 • aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK,
 • regularnie opłacać składkę członkowską PTTK,
 • pozyskiwać sojuszników i sponsorów dla PTTK.
 1. Władze wszystkich jednostek organizacyjnych PTTK są zobowiązane do przestrzegania praw członków PTTK określonych w niniejszej Karcie.

Zarząd Główny PTTK

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament